Upcoming Batch: 1st Week of Feb 2017 in Mysore

2016 ACHIEVERS

Shrikanth H S

Rank – 56

Shrinivas Gowda

Rank – 105

Harikrishna

Rank – 408

Ashwini Gotyal

Rank – 625

Pramod Nayak

Rank – 779

2015 ACHIEVERS

Nagesh

Rank – 631 Marks – 257

Priya

Rank – 931 Marks – 244

Bhagirathi

Rank – 814

Yashashwini

Marks – 273

Kiran Mulasavalagi

Marks – 260

Mohan

Marks – 250

Ganesh H N

Marks – 239

Manjunath Gundagi

Marks – 235

For Enquiries please mail us at akkaiaskannada@gmail.com or call 09560863287/9480273075